Regulamin Promocji pod nazwą

U NAS TANKUJESZ, MYCIE AUTA ZYSKUJESZ"

 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji pod nazwą „U nas tankujesz, mycie auta zyskujesz“ na Stacji Paliw PKS Wieluń Sp. z o. o.      [ „Promocja” ] jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o. o. z siedzibą w Wieluniu przy ul. Traugutta 53, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000213226 , NIP 8321948818 [ „Organizator” ].

2. Promocja trwa od dnia 19.11.2019 r. do dnia 29.02.2020 r. [„Okres trwania Promocji”]. Promocja prowadzona jest na Stacji Paliw PKS Wieluń przy ul. Traugutta 53 w Wieluniu. Realizacja karty Promocji w postaci usługi Myjnia gratis następuje w myjni PKS Wieluń przy ul. Traugutta 53 w Wieluniu.

3. Uczestnikiem Promocji może być osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działaność gospodarczą oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która minimum sześciokrotnie:

a) zatankowała  benzynę bezołowiową PB95, Olej napędowy ON lub autogaz LPG do pojazdu osobowego/BUS za minimum 50,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) podczas jednego tankowania;

b) zatankowała Olej napędowy do pojazdu TIR za minimum 150,00 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) podczas jednego tankowania;

4. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje kartę do potwierdzenia na 6 tankowań. Tankowania odbywaja sie na dowolne paliwo na kwotę 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt) w przypadku pojazdu osobowego/BUS lub 150,00 PLN (słownie sto pięcdziesiąt) w przypadku TIR

5. Nabycie paliw w wielokrotności kwoty 50,00 złotych bądź 150,00 w ramach jednej transakcji uprawnia Uczestnika do otrzymania wielokrotności potwierdzeń na karcie Promocji.

6. Każdy Uczestnik ma prawo wielokrotnego udziału w Promocji. Uczestnik nie może domagać się zamiany usługi Myjni na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w pieniądzach.

 

2. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.

3. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na Stacji Paliw PKS Wieluń przy ul. Traugutta 53 oraz w siedzibie Organizatora w Okresie trwania Promocji.

4. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji, które zawierają, co najmniej imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji można składać w formie pisemnej na adres Organizatora. Organizator wyśle odpowiedź na adres podany przez Uczestnika w reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wpływu reklamacji.

5. Administratorem danych zebranych podczas Promocji jest Organizator. Kontakt do Administratora: tel. 43 843 31 41, e-mail: info@pks-wielun.pl

6. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.